ข้อมูลตลาดตลาดสดเทศบาลนครศรีธรรมราชฮาลาล

ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช